Un inundashon ta ora ku sierto partinan ku normalmente ta liber di awa ta bou di awa. Motibu por ta e.o. áwaseru, roinan ku a yena ku awa òf orkan